Klauzule prawne

a) Klauzula wzajemności Na jej podstawie uzależnia się przyznanie kontrahentowi pewnych praw od tego czy ten drugi partner przyznaje takie prawa tej stornie umowy (swojemu partnerowi).
b) Klauzula narodowa Na jej podstawie osoby fizyczne, osoby prawne, towary, statki drugiego państwa są tak samo traktowane jak obywatele tego państwa, osoby fizyczne i prawne, statki, towary, które pochodzą z państwa strony tej umowy (zrównanie pod względem prawnym podmiotów prawnych, statków, towarów drugiej strony z własnymi podmiotami prawnymi, towarami czy statkami)
c) Klauzula największego uprzywilejowania

Przeczytaj całość oferty »

Postanowienia końcowe

W tej części również występują niektóre klauzule końcowe np.: – klauzule dotyczące wejścia w życie umowy (klauzula ratyfikacyjna, klauzula zatwierdzenia, klauzula zróżnicowanego przyjęcia, która oznacza, że państwo zgodnie ze swoim porządkiem konstytucyjnym określa tryb związania się umową) Zawarte są także postanowienia dotyczące warunków uprawomocnienia się umowy. Określona jest np. liczba dokumentów ratyfikacyjnych, które powinny by złożone aby umowa weszła w życie. Ustalony jest depozytariusz czyli państwo do którego składa się zarówno oryginał umowy jak też składa się teksty dokumentów ratyfikacyjnych (może to być państwo czy czasami np. sekretariat organizacji międzynarodowej).

Przeczytaj całość oferty »

Aspekty przedmiotowe

Od strony przedmiotowej jest dokumentem kompleksowym. Kodyfikuje całość prawa traktatów. Wyłączono tylko 3 zagadnienia (art. 73. Mówi że konwencja nie reguluje sprawy sukcesji państw, odpowiedzialności państw, wpływu wojny na obowiązywanie traktatów) 1.) Sukcesja państw uregulowana w konwencji z 1978 r. (Wiedeń) – dotąd przystąpiło 17 państw. 2.) Odpowiedzialność państw – projekt konwencji opracowany i przedstawiony w 2001 r. i jeszcze nie wszedł w życie. 3.) Wpływ wojny na obowiązywanie traktatów jest zależny od przedmiotu regulacji traktatowej (są traktaty stosowane w czasie wojny jak konwencje humanitarne o ochronie jeńców czy cywili, a także takie które wygasają w momencie wojny lub są zawieszone na jej czas).

Przeczytaj całość oferty »

TYTUŁY NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Etapy prowadzące do wynegocjowania umowy, zgody na jej podpisanie i wejścia jej w życie zależy od tego czy jest to umowa bilateralna i zamknięta czy też wielostronna i otwarta. Umowy bilateralne negocjowane są często drogą korespondencyjną (wymiana not) a w ostatniej fazie zainteresowane państwa spotykają się. Umowy wielostronne przygotowywane są przez organizacje międzynarodowe, potem zwołuje się konferencje międzynarodową. Rodzi to problem pełnomocnictw. Ujęte w art. 7. Konwencji domniemanie w stosunku niektórych kategorii osób, które nie muszą przedstawiać pełnomocnictw. Objęte są nim:

Przeczytaj całość oferty »

Przetwarzanie danych osobowych

Sposoby wyrażenia zgody w trybie:
a) prostym (przez podpisanie lub wymianę dokumentów tworzących tekst traktatu)
b) złożonym:
1. Ratyfikacja (akt głowy państwa)
2. Zatwierdzenie (dokonuje rząd, szef rządu, premier)
3. Przyjęcie traktatu
4. Przystąpienie do traktatu (w tym przypadku państwo nie uczestniczyło w negocjacjach)

Przeczytaj całość oferty »

© 2017 Prawo Kanoniczne pl.

Design by SEO -- Made free by NET-TEC and Branchenbuch